Espeland Fangeleir

Stiftelsens visjoner

History never really says goodbye. History says, 'See you later.'
Read more at: https://www.brainyquote.com/quotes/eduardo_galeano_620071?src=t_history
History never really says goodbye. History says, 'See you later.'
Read more at: https://www.brainyquote.com/quotes/eduardo_galeano_620071?src=t_history
History never really says goodbye. History says, 'See you later.'
Read more at: https://www.brainyquote.com/quotes/eduardo_galeano_620071?src=t_history

History never really says goodbye. History says, 'See you later.'

Eduardo Galeano

Eduardo Galeano
Read more at: https://www.brainyquote.com/quotes/eduardo_galeano_620071?src=t_history

 

Espeland fangeleirs historie og fysiske uttrykk gir unike muligheter for kunnskapsformidling og refleksjon, og deler av anlegget fungerer i dag som museum. Hjelpen fra stiftelsens svært engasjerte og aktive venneforening er i så måte uvurderlig. Imidlertid har leirens bygningsmasse et langt større potensial enn bare å fungere som et museumstilbud. Det er mer enn 5 000 m2 å fylle med virksomhet, pluss store utearealer i naturskjønne omgivelser. Målet er naturligvis å utnytte hele anlegget med en helhetlig og sammenhengende drift, der de ulike aktivitetene i leiren kan utfylle og styrke hverandre. Stiftelsen er i sin formålsparagraf da også forpliktet på å bygge opp et kompetansesenter rettet mot menneskerettigheter og fredsarbeid.

 

Vi har overfor bevilgende myndigheter påpekt behovet for å etablere et kompakt, uavhengig og tverrfaglig forskningsmiljø som arbeider med didaktikk knyttet til menneskeverdet, menneskerettigheter, demokratisikring og aktive medborgerskap i skolen. Dette miljøet vil fortløpende kunne levere sine oppdaterte resultater og perspektiver til kurssentrene, lærerhøyskolene, universitetene, og for så vidt våre krigsmuseer. Når Espeland fangeleir er spesielt velegnet for dette formålet er det fordi anlegget videre er tenkt tilrettelagt som et nasjonalt kurssenter for lærerne innenfor den nevnte tematikken - som vi også har påpekt behovet av overfor myndighetene. Kurssenteret bør kunne bli et tilbud med svært høye faglige standarder, og vil komme den nye overordnede delen av Læreplanverket i møte. Vi vil også kunne tilby enkle overnattingsmuligheter for opptil 60 personer. Dessuten skal leirmuseet videreutvikles som et regionalt besøkssenter for skoleklasser.

 

Dette vil gi betydelige synergieffekter. Forskerne vil ha stor nytte av den umiddelbare nærheten til kursledere og -deltakere, og til de besøkende skoleklassene i museet. Det vil være enkelt å igangsette og følge opp forskningsprosjekter og pedagogiske eksperimenter. Kurslederne og museumspedagogene har naturligvis fordelen av den enkle tilgangen til forskerkompetansen. Dermed kan vi se for oss et dynamisk møtepunkt for erfaringsutveksling og kompetansebygging. Slik retter vi også opp skjevheten i at bare Vestlandet mangler et forsknings- og besøkssenter som tematiserer menneskeverdet med et spesifikt historisk utgangspunkt i 2. verdenskrig. Alt dette kan gjøres innenfor en enestående historisk ramme, som i seg selv forplikter oss på læring – ett av de internasjonalt best bevarte fangeanleggene av naziregimets tusenvis av leirer! Det er bare i Espeland fangeleir vi kan få til en slik «kraftpakke».

 

Stiftelsen Espeland fangeleir er et aktivt medlem av Nettverk for holdningsskapende formidling, der de syv sentrene inngår som finansieres gjennom statsbudsjettets Kap. 255: Tilskudd til freds- og menneskerettighetssentre o.a. (KD). I nettverket inngår også Hvite busser, Aktive Fredsreiser og noen få andre. Stiftelsen var den siste av disse institusjonene som ble ivaretatt gjennom statsstøtte med et tilskudd på kr. 1.000.000 for 2019. Når stiftelsen har kartlagt mulighetene mer nøyaktig, starter prosessen for å bli en post i kap. 255. Kostnadene for å etablere en aktivitet i anlegget, slik stiftelsen ønsker, vil tilsvare å bygge og drifte en ny, stor barnehage (Lunder et al., 2016). Initialt vil de statlige midlene bidra til å legge det nødvendige grunnlaget. Det er deretter naturlig å se for seg en rask, men trinnvis oppbygging av virksomheten, der stiftelsen må vise seg verdig økede tilskudd.