Espeland Fangeleir

Undervisningsopplegg

HOVEDOPPLEGG

Espeland fangeleir er et enestående minnesmerke fra andre verdenskrig, og er den eneste helthetlige fangeleiren i Norge fra okkupasjonstiden. Leiren gir en unik setting til å fortelle historien om 2. verdenskrig og relatere den til aktuelle situasjoner i verden i dag. Menneskeverdet, -rettigheter, demokratisikring og bygging av aktive medborgerskap.

Vårt undervisningsopplegg går fra 09:00 til 12:30, med avsatt tid til lunsj.

Elevene må ha på seg klær etter vær.

En skoledag i leiren vil gi elevene:

 • innføring i dagliglivet under 2. verdenskrig
 • historien bak etableringen av leiren og hvordan leiren fremstår i dag
 • glimt fra dagliglivet i fangeleiren
 • skildringer fra sannhetsvitner
 • kunnskap om allmenne verdispørsmål knyttet til fred, demokrati og menneskeverd

Vårt undervisningsopplegg setter opp en engasjerende kontekst for å skape dialog og bygge aktive medborgerskap.

 

FAGTILKNYTING OG KOMPETANSEMÅL

Kompetansemål 7. trinn

 • samtale om menneske- og likeverd og sammenlikne hvordan menneskerettene er blitt og blir ivaretatt i ulike land
 • drøfte hva likeverd og likestilling har å si for et demokrati, og utvikle forslag til hvordan en kan motarbeide fordommer, rasisme og diskriminering
 • gi eksempler på hvilke lover, regler og normer og hva slags funksjon de har i samfunnet, og reflektere over konsekvenser av å bryte dem

Kompetansemål etter 10. trinn (fra 01.08.2021)

KRLE 

 • Identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillinger knyttet til menneskerettigheter

Samfunnsfag

 • drøfte korleis framstillingar av fortida, hendingar og grupper har påverka og påverkar haldningane og handlingane til folk
 • utforske og beskrive korleis menneske- og urfolksrettar og andre internasjonale avtalar og samarbeid har betydning for nasjonal politikk, livet til menneske, likestilling og likeverd
 • beskrive sentrale lover, reglar og normer og drøfte kva konsekvensar brot på desse kan ha for den enkelte og for samfunnet på kort og lang sikt

Norsk

 • bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer

 

Tema: Leirens unike historie og fangenes liv i leiren. Våre liv og valg i vanskelige livssituasjoner.

Hvordan: Elevene gis en introduksjon med leirens bakgrunn og historie og fordeles så mellom ulike poster med fokus på dagliglivet i leiren under krigen og fangenes historier og opplevelser, blant annet gjennom filmer med fanger som satt i leiren. Leiren har også en museumsutstilling som brukes. Siste post på programmet er en kahoot med refleksjons- og diskusjonsoppgaver.

Mål: Gjennom dette undervisningsopplegget ønsker vi å gi et innblikk i kunnskapen om 2. verdenskrig mer generelt, og mer spesifikt i fangehistorien i Norge under krigen, samt trekke tråder til det som skjer flere steder i verden i dag. Elevene får lære om livet i leiren, også fra fangenes eget ståsted og hvordan fangeerfaringen påvirket dem og deres nærmeste helt frem til vår tid.

Vi ønsker å la elevene oppleve situasjoner og hendelser i leirens historie fra ulike perspektiver, samt formidle idealer og verdier knyttet til menneskesyn og om menneskeverd, demokrati og aktive medborgerskap. Mange skoleelever har besøkt Auschwitz og andre kjente europeiske konsentrasjonsleirer. Et besøk i Espeland fangeleir kan brukes som ledd i forberedelse til en slik reise, eller for ytterligere å bearbeide denne delen av vår historie.

Stiftelsen arbeider for å utvikle sitt formidlingsarbeid. Det er et langsiktig mål å etablere et nasjonalt kompetanse- og forskningssenter i leiren med fokus på skolenes undervisning knyttet til menneskeverdet, menneskerettigheter, demokrati og aktive medborgerskap. Slik skal leiren fylles med en sammenhengende virksomhet som står i forhold til dens historiske betydning.
Get Adobe Reader Read file
 Elevheftet