Espeland Fangeleir

Takk til våre sponsorer


Espeland fangeleir tatt opp i Stortinget

Stortingsrepresentant Henning Warlo spør justisminister Grete Faremo om hun vil medvirke til at leiren kan avhendes til museumsformål

Warlo: Espeland fangeleir er den siste gjenværende suppleringsleiren brukt av nazistene under 2. verdenskrig, og i tillegg et av de mest intakte minnesmerker fra landssvikoppgjøret. Forsvarsbygg har uttalt i 2008: `'Leiren anses derfor å ha unik krigshistorisk symbolverdi'. Stiftelsen Espeland fangeleir driver formidling av leirens historie, og i Bergen kommunes museumsplan foreslås Espeland fangeleir konsolidert inn i Museum Vest. Vil statsråden medvirke til at leiren kan avhendes fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap til museumsformål?

Faremo: Som representanten Warloe beskriver i innledningen til sitt spørsmål, er Espeland fangeleir den eneste orginale fangeleiren fra 2. verdenskrig som er igjen i Norge.
Med sin bevarte trehusbebyggelse er den også unik i europeisk sammenheng. Jeg kan opplyse at Espeland fangeleir er foreslått vernet i Landsverneplanen for Justissektoren.

Stiftelsen Espeland leir har vært i dialog med departementet om mulighetene for overtakelse av leiren til museumsformål. Jeg skal her bemerke at Stiftelsen har bidratt med viktig innsats til vedlikehold av leiren.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har igangsatt arbeidet med å avhende leiren i henhold til avhendingsregelverket i staten. I utgangspunktet er det bare statlige virksomheter som har rett til å få overført statlige eiendommer før disse legges ut for salg. Dette innebærer at kommuner/fylkeskommuner og ev. andre aktører må ha en særskilt fullmakt fra Stortinget for å få forkjøpsrett. Slike fullmakter gis for ett år av gangen. Jeg har i brev av 14.3. 2013 orientert stiftelsen om dette.

DSB har inngått en rammeavtale med Forsvarsbygg Skifte Eiendom om bistand i avhendingssaken. Forsvarsbygg Skifte Eiendom har anbefalt å omregulere leiren og deretter avhende vernet og ikke vernet område hver for seg. Jeg er opplyst om at arbeidet med omregulering mv. vil kunne ta fra halvannet til to år. Jeg er videre kjent med at DSB har tatt initiativ til en forhåndskonferanse med Bergen kommune. Når denne er gjennomført vil man kunne ha en oppfatning av tidsperspektivet og mulighetene for en eventuell fradeling.

Med Espeland leir sin posisjon i vår krigshistorie ser jeg det som høyst aktuelt å foreslå avhending av eiendommen til museumsformål.
Når saken er nærmere avklart vil jeg derfor vurdere å be Stortinget om en særskilt fullmakt for anhending av eiendommen til et slikt formål.

Spørsmål om status i saken
DSB opplyser at Forsvarsbygg Skifte Eiendom nå har engasjert konsulenter som skal bistå i arbeidet. DSB har også startet opp arbeidet med å utarbeide tilstandsanalyse og forvaltningsplan for Espeland leir, med bistand fra Forsvarsbygg Nasjonale Festningsverk. Dette er viktige dokumenter som skal bidra til at DSB og eventuell ny eier forvalter leiren i henhold til Landsverneplanen for justissektoren.

Det er også igangsatt et eget prosjekt som skal koordinere prosessen. DSB, Hordaland sivilforsvarsdistrikt, Forsvarsbygg Skifte Eiendom og Forsvarsbygg Nasjonale Festningsverk startet opp dette arbeidet med et møte og påfølgende befaring i leiren 18. mars 2013.

DSB opplyser at det er et mål at forvaltningsplaner og tilstandsanalyser for leirens bygg og uteområder er ferdigstilt i løpet av august 2013.

Spørsmål om landsverneplanen
Det ble besluttet i kgl. Res av 1. september 2006 at det skulle lages landsverneplaner for statlige kulturhistoriske eiendommer. Landsverneplanen skal danne grunnlag for evt. Forskriftsfredning i henhold til kulturminneloven, samtidig som den også kan danne grunnlag for selvpålagt vern eller bevaring etter plan og bygningsloven.

Utvalget av de verneverdige eiendommene er valgt ut av sektoren selv og i samarbeid med riksantikvaren. Espeland fangeleir inngår således i denne planen sammen med flere andre verneverdige eiendommer i Sivilforsvaret.

   

Takk til våre sponsorer